آرامش
حق شما
تامین آن
هدف ما
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
بیمه آتش سوزی خسارتهای ناشی از آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرات اضافی (سیل،زلزله و ...) به اموال منقول و غیر منقول اعم از ساختمان مسکونی ، اداری،تجاری ، انبارهای عمومی و اختصاصی و موجودی مواد اولیه و محصول و همچنین ساختمان ، ماشین آلات و کالای در جریان ساخت کارگاهها، مراکز صنعتی و غیر صنعتی را تحت پوشش قرار می دهد .

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی خسارتهای ناشی از آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرات اضافی (سیل،زلزله و ...) به اموال منقول و غیر منقول اعم از ساختمان مسکونی ، اداری،تجاری ، انبارهای عمومی و اختصاصی و موجودی مواد اولیه و محصول و همچنین ساختمان ، ماشین آلات و کالای در جریان ساخت کارگاهها، مراکز صنعتی و غیر صنعتی  را تحت پوشش قرار می دهد  .
بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
در این نوع بیمه نامه ، ساختمان  واحد مسکونی، تاسیسات و اثاثیه داخل آن، علاوه بر خطرهای آتش سوزی ، انفجار و صاعقه می تواند در برابر کلیه خطرهای اضافی ( سیل ، زلزله ، طوفان ، ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب ، سقوط هواپیما ، رانش زمین و . . . ) نیز تحت پوشش قرار گیرد .
بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی
بیمه آتش سوزی صنعتی ، ساختمان ، تاسیسات ، ماشین آلات و موجودی انبار و یا کالای در جریان ساخت  واحدهای صنعتی را تحت پوشش قرار می دهد .
بیمه آتش سوزی واحدهای غیر صنعتی و انبارها
این بیمه نامه ساختمان ، تاسیسات وموجودی مربوط به کلیه واحدهای تجاری ، اداری ، خدماتی عمومی ، فرهنگی ، صنفی و درمانی را در مقابل خطرات اصلی و اضافی تحت پوشش قرار می دهد .

 

بیمه آتش سوزی

تعريف آتش سوزي : آتش عبارتست از يک سري عمليات شيميايي و اکسيداسيون سريع حرارت زاي مواد قابل اشتعال که وقوع آن نياز به عوامل فيزيکي و شيميايي متعددي دارد که سه عامل مهم آن عبارتست از اکسيژن ، حرارت و ماده سوختني ، و در صورت قطع هر يك از سه عامل واكنش خاتمه مي يابد . آتش سوزي هنگامي مصداق پيدا مي كند كه سوختن بطور ناخواسته در محلي نامناسب اتفاق بيفتد و يا شعله كنترل شده در اثر خارج شدن از حريم امن خود به اشياء مجاور سرايت نموده و با بر جاي گذاشتن آثار سوختگي ، ايجاد خسارت نمايد .
چنانچه شيئي كه بعنوان موجودي تحت پوشش بيمه بوده است و جبران خسارت وارد به آن در تعهد بيمه گر مي باشد ، درون اجاق ، شومينه و يا ... بيفتد و از بين برود ، خسارت وارد به آن قابل جبران نيست چرا كه آتش از منبع حرارتي خود خارج نشده است ، بلكه جسم به درون جايگاه آتش افتاده است .
آتش سوزي خطر بالقوه اي است كه همواره انسان و فعاليتهاي او را تهديد مي كند ، با اين تفاوت كه در عصر امروز بيش از پيش بر شدت و ويرانگري آن افزوده شده است . با توجه به مطرح بودن آتش بعنوان عاملي ويران كننده و از بين برنده لزوم استفاده و توجه به شاخه اي از بيمه كه طي آن بتوان اموال را در مقابل اين خطر بالقوه بيمه نمود ، به شدت احساس مي شود .
تعريف بيمه آتش سوزي : قرارداد بيمه آتش سوزي ، توافقي است بين بيمه گذار از يكسو و بيمه گر از سوي ديگر كه بر اساس آن بيمه گر متعهد مي گردد در قبال دريافت حق بيمه ، خسارت وارد به مورد بيمه ( اموال بيمه شده ) را در صورت وقوع خطرات بيمه شده ، كه منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بيمه شود ، در حدود تعهدات خود ( سرمايه مورد بيمه ) و براي دوره زماني معين جبران نمايد . در اين حالت خسارت وارده قابل پرداخت به بيمه گذار و يا ذينفع مندرج در بيمه نامه مي باشد .
در بيمه آتش سوزي ، ساختمان و كليه كالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزي و انفجار و صاعقه بيمه مي شود . همچنين خسارت هاي وارده ناشي از آتش سوزي و همچنين هزينه هاي پيشگيري از توسعه آتش در اين بيمه نامه قابل جبران مي باشد . البته لازم به ذكر است كه غير از خطر آتش سوزي ، خطرات ديگري نظير زلزله ، سيل ، طوفان ، تركيدگي لوله آب ، ضايعات برف و باران ، سقوط هواپيما و هلي كوپتر ، شكست شيشه و سرقت از منزل نيز در بيمه آتش سوزي و با عنوان خطرات اضافي قابل پوشش است كه در بخش پوششهاي اضافي بهتفصيل شرح داده خواهند شد.
بر اساس تفاوت در تعريف بعضي ازبخش هاي مورد نياز در قرارداد بيمه آتش سوزي ، مي توان اين نوع بيمه را به ۳ شاخه زير تفكيك نمود :
آتش سوزي اماكن مسكوني
آتش سوزي اماكن اداري - تجاري (غير صنعتي)
آتش سوزي اماكن صنعتي
خطرات تحت پوشش بيمه نامه آتش سوزي

با خريد بيمه نامه آتش سوزي ، خود به خود سه خطر آتش سوزي ، انفجاروصاعقه تحت پوشش قرار مي گيرد که از يکديگر قابل تفکيک نبوده و تعريف هريك از آنها با توجه به شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي به شرح ذيل مي باشد:
۱- آتش : مقصود آتش عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به شرط آنكه با شعله همراه باشد .
۲- صاعقه : صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود مي آيد .
۳- انفجار : هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز يا بخار را انفجار گويند .

خسارت و هزينه هاي قابل تامين در بيمه نامه هاي آتش سوزي

• بر اساس شرايط ، خسارت و هزينه هاي قابل تأمين بيمه آتش سوزي به شرح زير است :
۱- خسارتهاي مستقيم ناشي ازخطرات تحت پوشش
۲- خسارت و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت از طرف بيمه گذار صورت مي گيرد.
۳- هزينه هاي ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه و يا خسارت ناشي از اينگونه عمليات كه به منظور نجات كالاي مورد بيمه صورت پذيرفته باشد .

استثنائات بيمه نامه آتش سوزي

• بر اساس شرايط ، خسارت و هزينه هاي غيرقابل تأمين بيمه آتش سوزي به شرح زير است :
۱- خسارات ناشي از جنگ داخلي ، شورش ، آشوب ، بلوا ، قيام ، انقلاب ، كودتا ، اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي و انتظامي .
۲- خسارات ناشي از انفجار مواد منفجره .
۳- خسارات ناشي از انفجار اتمي ، اشعه راديواكتيويته و يونزا .
۴- خسارات وارده به مسكوكات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قيمتي ، جواهرات و سنگ گرانبها .
۵- خسارات وارد به اسناد ، نسخ خطي و هزينه بازسازي ، جمع آوري مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني .
۶-كليه خطرات اضافي يا تبعي مگر آنكه بيمه گذار حق بيمه اضافي مربوط به آنها را پرداخت و خطر مورد نظر بيمه شده باشد.

خطرات اضافي يا تبعي مورد پوشش

خطرات اضافي آن دسته از خطراتي هستند كه شركتهاي بيمه از پذيرفتن ريسك آنها بطور مجزا اجتناب مي ورزند و لذا اينگونه خطرات تحت بيمه آتش سوزي پذيرفته شده و تحت پوشش قرار مي گيرند . بعبارت ديگر خطرهاي تبعي بطور مجزا و بدون وجود بيمه آتش سوزي بيمه نمي گردند ، بلكه مورد بيمه ابتدا بايستيدر مقابل آتش سوزي بيمه شود تا بتوان به تبع آن ، خسارات وارد به مورد بيمه ناشي از خطرات تبعي يا اضافي تحت پوشش را پرداخت نمايد .
معمولاً خطرات تبعي طي الحاقيه اي كه داراي شرايط خاص مي باشد تحت پوشش قرار مي گيرد . همچنين اغلب خطرات اضافي داراي فرانشيز هستند بدين معني كه بيمه گر طبق شرايط عمومي بيمه آتش سوزي اين خطرات را تحت پوشش قرار نمي دهد مگربا دريافت حق بيمه اضافي و در نظر گرفتن فرانشيزمناسب براي آن . بيمه گر مجاب به پوشش خطرات فوق گردد . در صورت پوشش هر يك از اين خطرات ، نرخ حق بيمه آن به نرخ بيمه سه خطر اصلي اضافه شده و مبلغ حق بيمه به تناسب افزايش خواهد يافت .
خطرات اضافي بيمه آتش سوزي عبارتند از :

۱- زلزله و آتشفشان .

۲- سيل : خسارت وارده به مورد بيمه دراثر طغيان رودخانه ها و يا جريان هاي آب خارج ازمسيرطبيعي خود بعلت ريزش باران بوجود آيد تحت پوشش است. بعضي از خسارات از پوشش بيمه مستثني شده اند كه مهمترين آنها عبارتند از خسارات ريزش و نشت ، خسارات وارد به حصارها و خسارت ناشي از جزر و مد .

۳- طوفان

۴- سقوط هواپيما و هلي كوپتر

۵- خطر تركيدن لوله آب : در بيمه خطر تركيدگي لوله هاي آب كه يكي از خطرات تبعي بيمه نامه آتش سوزي مي باشد ، خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نمي باشد و معمولا خسارات ناشي از تركيدن لوله هاي آب بر اساس ضوابط و استثنائات تعيين شده با اعمال فرانشيزقابل پرداخت مي باشد .
۶- خطر ضايعات آب برف و باران : خطر ضايعات آب برف و باران يكي ديگر از خطرات تبعي بيمه نامه هاي آتش سوزي مي باشد كه خسارات وارد در اثر نشت آب از سقف و بام ساختمانها را تحت پوشش قرار مي دهد.

۷- دزدي با شكست حرز

۸- شكست شيشه : خطر شكست شيشه بعنوان يكي از خطرات تبعي بيمه نامه آتش سوزي به منظور تحت پوشش درآوردن شكست شيشه كه ناشي از آتش سوزي نباشد ،بيمه مي گردد. براي پوشش اين خطر لازم است از محل مورد بيمه قبل از صدور بازديد بعمل آيد. شيشه هايي تحت پوشش شكست شيشه قرار مي گيرد كه ضخامت آن از ۶/۰ ميلي متر به بالا بوده و حتما نصب شده باشد و مي بايست تحت پوشش خطر اصلي در بيمه نامه آتش سوزي قرار گيرند. اگر ساختمان تحت پوشش بيمه آتش سوزي نباشد شيشه ها را نمي توان تحت پوشش خطر فوق قرار داد.

۹- اعتصاب ، شوب و بلوا : پوشش خطرات فوق بعنوان خطرات تبعي بيمه نامه آتش سوزي فقط بر اساس شرايط موافقت شده با طرفهاي اتكايي با نرخهاي توافق شده امكان پذير مي باشد و معمولا نرخهاي اعمالي براي مواقعي كه حالتهاي فوق العاده وجود ندارد يا زمانهايي كه حالت فوق العاده شروع شده يا احتمال شروع آن مي رود ، اختلاف فاحش دارد و بهمين لحاظ بيمه گر معمولا شرايط تجديد نظر در نرخ را براي خود پيش بيني مي نمايد .

۱۰- خطرانفجار ظروف تحت فشار صنعتي : با توجه به اينكه در شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي ، خطر انفجار ظروف تحت فشار مستثني شده است لذا بيمه گذاران مي توانند با توجه به تعاريف ارائه شده در الحاقيه ظروف تحت فشار صنعتي ، براي دستگاهها و ماشين آلاتي كه بعنوان ظروف تحت فشار صنعتي تلقي مي شوند (مانند کمپرسورها ، ديگ هاي بخار و...) با پرداخت حق بيمه اضافي پوشش بيمه اي دريافت نمايند.

درباره ما

نمایندگی 3211 بیمه پاسارگاد با مدیریت آقای محمدرضا مهدویان با بیش از 250 نماینده فروش، فعالیت خود را در زمینه کارشناسی،مشاوره و صدور انواع بیمه نامه های اموال،اشخاص و مسئولیت از 7 آبان ماه 1391 آغاز نموده است.

 

تماس با ما

آدرس و نشانی - نقشه

ایران-تهران
بلوار میرداماد - میدان محسنی
ابتدای خیابان شاه نظری
ساختمان پویا - پلاک 41
واحد 3-2-1
 
تلفن: 26411688(21)98+
      26411733(21)98+
 
فکس:26415434(21)98+

ایمیل:

© 1392 - 1394 حقوق محفوظ است.